🔸️ امکانات جدید:

  1. امکان ایمپورت نیروهای تکیه گاهی از ETABS از طریق اتصال API به جای فایل F2K
  2. سازگاری روش API با مدلهای دارای اختلاف تراز در پی و ایمپورت همه ترازها با یک کلیک

🔸️ امکانات جدید:

  1. عدم نیاز به استفاده از فرمان مقدار دهی مستقیم در پارامترهای : ضریب ترک خوردگی، ناحیه صلب انتهایی، Pier و Spandrel و تخصیص مقدار پیشفرض برای ناحیه صلب انتهایی.
  2. بهبود عملکرد ترسیم تیر منحنی  با امکان ترسیم در سه بعد
  3. آپشن تخصیص خصوصیات ترک خوردگی به اجزای نگهدارنده پله
  4. نمایش تعداد ماه باقی مانده در منوی فعالسازی
  5. تخصیص ابعاد بار در مدلسازی فونداسیون در صورت ترسیم ستون با ابعاد متفاوت