امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸بارگذاری خودکار باد برای هر شکلی از سازه های صنعتی

🔸ایمپورت هندسه مدل از ایتبس بدون خصوصیات و بارها از طریق فایل و API

🔸تولید فایل اتوکد سه بعدی از مدل

🔸تنظیمات بارگذاری مخصوص شهر شیراز برای طره ها

 

با تشکر از جناب مهندس بهمن حسینی، جناب دکتر محمد فرهمند نیا و جناب مهندس فرزاد رضایی