تاریخچه آپدیت ها :

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

 1. ارسال مدل کامل اسکلت و پی (شامل شمع) به ایتبس
 2. تعریف مقاطع دایروی و مستطیلی برای شمع
 3. امکان تخصیص پوشش به پی برای بارگذاری سطحی خودکار
 4. تعریف یک لایه اضافی در بخش پوشش پله برای ملات یکنواخت روی دال

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

 1. امکان ارسال مدل یکپارچه فونداسیون و اسکلت به ایتبس
 2. نسخه آزمایشی دفترچه محاسبات

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

 1. تکمیل فرامین تولید ترکیبات بار در چهار پنجره مختلف ترکیبات بار ایتبس، ترکیبات بار سیف، ترکیبات بار کنترل تنش خاک و ترکیبات بار کنترل واژگونی
 2. تغییر الگوهای پیشفرض بار زلزله استاتیکی به صورت مجزا: Exp,Exn,Eyp,Eyn
 3. فرمان تولید خودکار حالات بار دینامیکی بر اساس بارهای زلزله استاتیکی انتخابی
 4. ارسال همزمان چندین سیستم Grid دکارتی و قطبی به ETABS

🔸️ اصلاحات :

 1. فرمان مرتب سازی خودکار آکسها
 2. میلگرد گذاری منظم مقاطع ستون در حالت تولید انبوه