نکات مهم قابل توجه  :

توجه : حتما شماره موبایل و نام خود را به درستی وارد نمایید

توجه : دلیل پرداخت وجه را در بخش توضیحات مشخص نمایید