فیلم آموزشی مدلسازی اسکلت

مثالی کامل از مدلسازی یک سازه بتن آرمه در اتوایتبس با کمک گرفتن از فایل dwg اتوکد