امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

  1. ارسال مدل کامل اسکلت و پی (شامل شمع) به ایتبس
  2. تعریف مقاطع دایروی و مستطیلی برای شمع
  3. امکان تخصیص پوشش به پی برای بارگذاری سطحی خودکار
  4. تعریف یک لایه اضافی در بخش پوشش پله برای ملات یکنواخت روی دال

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

  1. امکان ارسال مدل یکپارچه فونداسیون و اسکلت به ایتبس
  2. نسخه آزمایشی دفترچه محاسبات