امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸اصلاحاتی در ایمپورت چند فایل f2k مربوط به فونداسیون دارای اختلاف سطح

در فونداسیونهای دارای اختلاف تراز، ابتدا از ایتبس، چند فایل f2k مربوط به ترازهای مختلف را اکسپورت بگیرید،

سپس  ابتدا فایل f2k پایینترین تراز را به اتوایتبس ایمپورت نمایید و بعد به ترتیب ترازهای بالاتر