قابلیتهای جدید:

  • گزینه غیر فعال نمودن جرم منفی در بار Mass
  • گزینه تعیین نوع بار برای بار دیوارهای پیرامونی