امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️مدلسازی سه بعدی فونداسیون
🔸️امکان تعریف بار زنده سفارشی کف
🔸️نمایش توضیحات آیین نامه ای برای هر نوع کاربری کف
🔸️امکان تعریف دیوار معماری از نوع پارتیشن با قابلیت محاسبه و اعمال بار پارتیشن به صورت گسترده روی کف

رفع ایرادات:

🔸اصلاح موارد گزارش شده

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸امکان ایمپورت حالات و ترکیبات بار به دو صورت جایگزینی کامل و یا فقط مقادیر جدید

رفع ایرادات:

🔸اصلاح ایمپورت بارها از فایل ایتبس با واحدهای متفاوت