تغییرات :

🔸امکان تنظیم نحوه تولید نوارهای طراحی عرضی در پی های نواری

🔸رفع مشکل تولید دستی ترکیبات بار فونداسیون

تغییرات :

🔸ترسیم خودکار نوارهای طراحی عرضی در پی های نواری
🔸تجزیه و تبدیل پی نواری به پی کلی جهت انجام ویرایش بیشتر
🔸فرمانهای بولی جهت تلفیق و تفکیک قطعات پی های کلی Mat
🔸بهبود کلی عملکرد نرم افزار