امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸امکان تنظیم میلگرد گوشه ستونهای بتن آرمه مستطیلی و اعمال آن در مقاطع خطی و دیوار برشی

🔸قابلیت ذخیره خودکار با امکان تنظیم آن بر اساس زمان یا تعداد گام

🔸مقاطع فولادی Z شکل

🔸بهبود کلی نرم افزار

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸افزایش چشمگیر سرعت نرم افزار در مدلسازی

🔸تولید انبوه مقاطع فولادی

🔸کاهش حجم مقاطع در فایل ذخیره

🔸ایمپورت و استفاده از فایلهای مقاطع XML موجود

🔸جستجو و فیلتر سریع در لیستهای طولانی

🔸محاسبه خودکار ضریب ارتجاعی بتن

🔸رند نمودن خودکار مقادیر بار المانها

🔸ادغام خودکار بارهای هم نوع روی یک المان

🔸گزینه عدم اعمال بار از نوع Gravity Project

رفع باگهای گزارش شده

🔸رفع باگ گزارش شده در متره میلگرد پی

🔸رفع باگ گزارش شده محاسبه درصد میلگرد

بازخوانی تغییرات از مدل ایتبس به اتوایتبس:

🔸ایمپورت تغییرات (Refresh) در مقاطع المانها (خطی و سطحی) از ایتبس به اتوایتبس از طریق فایل

🔸ایمپورت تغییرات (Refresh) در مقاطع المانها (خطی و سطحی) از ایتبس به اتوایتبس از طریق API

فعال شدن کلیدهای میانبر:

🔸Ctrl+A : انتخاب همه

🔸Ctrl+J : انتخاب قبل

🔸Ctrl+K : انتخاب معکوس

🔸Escape : عدم انتخاب

🔸Ctrl+N : فایل جدید

🔸Ctrl+O : باز کردن فایل

🔸Ctrl+S : ذخیره فایل

🔸Ctrl+E : اکسپورت به ETABS 20xx

🔸Ctrl+R : رقرش و ایمپورت تغییرات از ایتبس با API

🔸Delete : حذف المانهای انتخاب شده

🔸Ctrl+Z : فرمان  Undo

🔸Ctrl+Y : فرمان  Redo