بهبود عملکرد و رفع ایرادات گزارش شده در:

🔸امکان انتخاب مقاطع None و Opening حین ترسیم المانها

🔸رفع خطای ایمپورت راه پله و سقفهای پیچیده به ایتبس

🔸رفع خطای برخی حالات محاسبه ضریب زلزله

🔸رفع خطای ایمپورت مقطع دیوار برشی به ایتبس نسخه 9