تغییرات :

  • رفع مشکل ایمپورت F2K و تشخیص درست ترکیبات بار طراحی
  • رفع مشکل فونداسیون در حالت تراز منفی
  • رفع مشکل نوارهای طراحی در طبقات

تغییرات :

  • محاسبه همه مشخصات مقطع من جمله حاصلضرب اینرسی Ixy
  • رفع ایراد گزارش شده در خروجی ETABS 9.7.4
  • رفع ایرادا گزارش شده در مقطع ساز خودکار دیوار برشی

قابلیتهای جدید:

  • قابلیت تولید فایل Safe بر اساس نام بارها و ترکیبات بار مطابق فایل ورودی
  • بهبود سرعت برنامه
  • بهبود متره جهت محاسبه تعداد تیرچه های سقف تیرچه بلوک با لحاظ نمودن عرض تیرها
  • تغییر چیدمان نوار ابزار جهت سهولت بیشتر در مدلسازی