قابلیتهای جدید:

 • تخصیص خودکار ضریب وزن صفر به المانهای ستون و دیوار در بخش Property Modifiers
 • رفع مشکل ایمپورت برای سازه های فولادی
 • فرمان Offset Edge برای تغییر اندازه المانهای پی
 • فرمان Chamfer برای پخ کردن گوشه های المانهای پی

قابلیتهای جدید:

 • تنظیمات نوع تحلیل دو یا سه بعدی
 • تنظیم دیافراگم صلب
 • امکان حذف خودکار نیروهای Fx , Fy , Mz
 • رفع یک باگ مهم در خروجی SAFE

تشکر ویژه از جناب دکتر فرهمند نیا

قابلیتهای جدید:

 • قابلیت مدلسازی فونداسیون و ارسال به نرم افزار Safe
 • انواع پی رادیه و نواری
 • ترسیم آسان شمع
 • ترسیم خودکار نوارهای طراحی
 • تولید ترکیبات بار
 • ترسیم خودکار المانهای Stiff
 • ایمپورت نیروها از خروجی ETABS
 • ترکیب چند خروجی ETABS در یک مدل
 • تنظیمات طراحی پی