قابلیتهای جدید:

 • ترسیم با روش تایپ مختصات نسبی دکارتی و قطبی
 • ترسیم سریع ستون، تیر و کف (کف با هر شکل نا منظم)
 • فرمان Join
 • فرمان Offset با قابلیت امتداد خودکار
 • فرمان Connect برای امتداد و تنظیم خودکار کنج ها
 • گزینه Glue To Grid Lines
 • گزینه غیر فعال سازی Snap روی فایل dwg اتوکد
 • تنظیم ضریب کاهش وزن دیوار در زمان ترسیم
 • تنظیم زاویه تیرریزی سقف در زمان ترسیم
 • فرمان های Copy Assign و Past Assign
 • عکس برداری سه بعدی در دو حالت طبقه یا کلی

اصلاحات:

 • اصلاح بارگذاری برف

اصلاحات:

 • اصلاح ایراد مربوط به مقطع دیوار برشی (با تشکر از مهندس مهدی باقری)

اصلاحات:

 • رفع برخی ایرادات در خروجی نرم افزار

با تشکر از مهندس اسد نوروزی بابت گزارش ایراد

قابلیتهای جدید:

 • ایجاد ترکیبات بار پوش به صورت خودکار و دستی
 • تولید خودکار همه ترکیبات بار فشار خاک
 • اصلاح گزینه New From File جهت عدم ایمپورت نقشه dwg اتوکد
 • رفع برخی ایرادات

با تشکر از دوستان : فرزاد رضایی، محمد فرهمندنیا، مجتبی عربی و مهدی نظم جو

قابلیتهای جدید:

 • گزینه کاهش طول خودکار نام حالات بار و ترکیبات بار برای سازگاری با نرم افزارهای دیگر
 • امکان عکسبرداری از مدل و ذخیره عکس در فرمتهای مختلف
 • امکان ویرایش وزن حجمی مصالح
 • تغییر ارتفاع پیشفرض جانپناه به 1.2 متر
 • رفع برخی ایرادات

قابلیتهای جدید:

 • مقطع لانه زنبوری تک و چند تایی با نمایش سه بعدی و محاسبات کامل مشخصات مقطع
 • اصلاح ایرادات مربوط به تیر ریزی خودکار سقف کامپوزیت (با تشکر از مهندس مهدی باقری)
 • گزینه  Is Composite  قابل تخصیص به تیرهای فولادی که مایلیم به صورت کامپوزیت طراحی شوند.
 • گزینه انتخاب سریع گره ها