تغییرات :

🔸ترسیم خودکار مقطع General دیوار برشی و سازگاری با انواع نرم افزارهای ترسیم نقشه

🔸بهبود محاسبات برش پانچ

با تشکر از جناب مهندس فرزاد رضایی بابت زحمت تست نرم افزارهای ترسیم نقشه و گزارش نقایص نسخه قبل

تغییرات :

🔸امکان سفارشی سازی کامل مقطع ساز General دیوار برشی برای سازگاری با انواع نرم افزارهای ترسیم نقشه

🔸محاسبه تنش متوسط خاک بدون نیاز به تحلیل SAFE

🔸محاسبه لنگر واژگونی دقیق با لحاظ کردن وزن و ضخامت پی فقط با در اختیار داشتن فایل f2k خروجی ایتبس و مدل پی

🔸رفع ایرادات گزارش شده

با تشکر از جناب مهندس سلیمی بابت ارسال منابع مفید

ترسیم مقاطع جنرال دیوارهای برشی دیگر یک کابوس نیست

تغییرات :

دیوار برشی:

🔸مقطع ساز فوق هوشمند و خودکار برای هر شکلی از دیوار برشی

🔸تنظیم خروج از مرکزیت دیوار ها و ستون ها برای تولید مقطع جنرال

🔸تنظیم اختصاصی میلگردهای المان مرزی

🔸انتخاب نوع خروجی جهت سازگاری با نرم افزارهای ترسیم نقشه

برش پانچ:

🔸صحت سنجی و اصلاح کامل کنترل برش پانچ

🔸یکسان بودن نتایج پانچ اتوایتبس با نتایج فایل سیف تولید شده

🔸امکان انتخاب الگوریتم برش پانچ توسط کاربر