امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ امکانات جدید :

 1. تکمیل فرامین تولید ترکیبات بار در چهار پنجره مختلف ترکیبات بار ایتبس، ترکیبات بار سیف، ترکیبات بار کنترل تنش خاک و ترکیبات بار کنترل واژگونی
 2. تغییر الگوهای پیشفرض بار زلزله استاتیکی به صورت مجزا: Exp,Exn,Eyp,Eyn
 3. فرمان تولید خودکار حالات بار دینامیکی بر اساس بارهای زلزله استاتیکی انتخابی
 4. ارسال همزمان چندین سیستم Grid دکارتی و قطبی به ETABS

🔸️ اصلاحات :

 1. فرمان مرتب سازی خودکار آکسها
 2. میلگرد گذاری منظم مقاطع ستون در حالت تولید انبوه

امکانات جدید و بهبود عملکرد:

🔸️ فرامین ترسیمی :

 1. فرمان ترسیم جادویی ستونها بر اساس فایل معماری اتوکد ستونگذاری شده
 2. فرمان ترسیم تیرهای فرعی داخلی با یک کلیک
 3. فرمان آفست و ترسیم هم زمان تیرهای کناری کنسول ها
 4. فرمان ترسیم پی های نواری فرعی داخلی با یک کلیک
 5. فرمان ترسیم کل نوارهای طراحی پی رادیه شامل بازشوها با یک کلیک
 6. فرمان ادغام و تفاضل پی ها با روشهای مختلف حین ترسیم
 7. فرمان ترسیم جادویی تیرها بر اساس موقعیت ستونها

🔸️ سایر :

 1. دکمه غیر فعالسازی کلی object snap
 2. گزینه نمایش عرض نوارهای طراحی
 3. افزایش سرعت فرمان copy در تکثیر انبوه