تغییرات :

🔸اصلاح یک ایراد مهم در مقطع ساز خودکار دیوار برشی ( مقطع General ) در برخی حالات

با تشکر از جناب مهندس مهدی نظم جو بابت گزارش ایراد

تغییرات :

🔸اصلاح متریال میلگردهای مستطیلی و خطی در مقطع General دیوار برشی

🔸اصلاح ترکیب بار پیش فرض محاسبه لنگر واژگونی

با تشکر از جناب دکتر محمد فرهمند نیا بابت گزارش ایراد در متریال دیوار برشی