حداکثر ابعاد مجاز فونداسیون تا 35 در 35 متر می باشد